Menu

Programy zamerané na profesionálny rozvoj, založené na hre 

Dajte učiteľom nástroje

Accelium Academy využíva strategické hry, ktoré inšpirujú učiteľov k novým spôsobom myslenia a vyučovania. Zaujímavé workshopy pomáhajú učiteľom, pomocou hier, rozvíjať myslenie a zároveň získavajú techniky na sprostredkovanie informácií.

Inšpirujúci tréning pre učiteľov 

Workshopy

Interaktívne hry 

Mobilná aplikácia

Nepretržitý prístup do cloudu

Webináre

1/4

Rozvíjajte kľúčové zručnosti

Pomôže učiteľom zlepšovať najdôležitejšie kompetencie: riešenie problémov, rozhodovanie, kreatívne myslenie, flexibilitu a ďalšie.

Využívajte progresívne techniky vyučovania

Pridajte učiteľom do palety nástrojov konštruktívne techniky založené na hre ako napríklad mentoring, mediácia učenia, kritický dialóg, ako aj priamy a nepriamy transfer poznatkov.

Podporte učiteľov

Rozvíjajte sebaistotu a sebavedomie v podnetnom prostredí.

Podporte inovácie

priamo v triede

Inšpirujte učiteľov novým a zaujímavým prístupom k vyučovaniu. Umožnite im rozmýšľať nad zabehnutými spôsobmi myslenia a precvičovať si myslenie mimo nacvičených schém.

Workshopy

        Metóda

        Accelium


4 hodiny

Úvod do metodiky Accelium kombinuje zaujímavé skúsenosti s vyučovaním v triede s priebežným virtuálnym osobným koučingom v aplikácii Accelium.


Teoretické východiská
Úvod do psychologických a pedagogických teórií, ktorými sa inšpiruje metodika Accelium Method.


Metodika
Oboznámte sa so základnými pojmami, princípmi a procesom metódy Accelium.


Učenie založené na hre
Naučte sa využiť zážitok z hry ako podnet pre sebareflexiu, kritickú analýzu a posun v myslení.


Metódy a stratégie

Naučte sa zobrať si z hier efektívne stratégie a aplikovať ich na problémy z reálneho prostredia a v každodenných rozhodnutiach.

        Rozvíjanie

        myslenia


8 hodín

Tento kurz pozostávajúci zo 4 lekcií kombinuje zaujímavé lekcie vyučovania v triede s priebežným virtuálnym koučingom v aplikácii Accelium. Osobná skúsenosť účastníkov slúži ako podklad pre diskusie a transfer poznatkov.


Analýza a dedukcia

Nevidíte východisko? Neviete nájsť riešenie? Naučte sa analyzovať zložité situácie a zjednodušiť ich.

Riešenie problémov

Naučte sa pomocou postupnej analýzy rozložiť problémy, ktoré sa zdajú nevyriešiteľné.


Rozhodovanie

Existuje správny spôsob ako sa rozhodovať? Čo nám môže pomôcť pri robení dobrých rozhodnutí? Spoznajte dôležité pojmy skúmajúce rozhodovací proces.


Flexibilné myslenie

Naučte sa efektívne reagovať na rôzne zmeny. Vyrovnajte sa s neistotou a skúmajte jej kognitívne a emocionálne stránky.