Menu

Kurzy rozvoja zručností priamo v triede

Prineste inovatívny nástroj rozvoja zručností, založený na hre, do vašej školy

 

Accelium EDU vám dá zaujímavé, vedecky podložené nástroje, s ktorými zaujmete vašich študentov a môžete rozvíjať ich zručnosti myslenia. Využite silu strategických hier na učenie praktických metód, ktoré efektívne pripravia študentov na reálne výzvy 21. storočia. 

Bohaté študijné plány

Inšpirujúci tréning pre učiteľov

Multimediálny obsah

Mobilná aplikácia

Nepretržitý prístup do cloudu

Interaktívne hry

Podrobné sledovanie výkonu

1/4

Revolučná, celosvetovo uznávaná metodika

Vytvorte vzrušujúci, reflektívny proces učenia, ktorý zlepší akademické výsledky vašich študentov.

Pútavé zážitky z digitálnych hier

Oslovte každého študenta a sledujte ich zaujatie a odhodlanie učiť sa.

Tréning a podpora pre učiteľov 

Učitelia obľubujú Accelium, pretože im pomáha rozvíjať zručnosti sprostredkovania poznatkov a budovať sebadôveru.

Bohaté, štrukturované a inšpirujúce osnovy kurzov

Plné zaujímavých videí, kreatívnych výziev a príbehov, ktoré vás donútia premýšľať. Naše osnovy zahŕňajú najkľúčovejšie zručnosti potrebné v 21 storočí a venujú sa im pútavým spôsobom.

    Accelium umožňuje individuálnu starostlivosť pre každého študenta. Rozvíja študentov v závislosti od ich individuálnej úrovne zručností.

Liz Meaker, Head of Junior School, Wilderness School, Australia 

Objavte naše zaujímavé projekty

          Riešenie 

          problémov 

Projekt Accelium riešenie problémov predstavuje študentom analytický a systematický prístup k riešeniu problémov, pričom kladie kľúčové otázky na rozklad komplikovaných problémov na menšie a jednoduchšie. Projekt predstavuje 4 rôzne nástroje na riešenie problémov a prináša pohľady na každý z nich z viacerých perspektív.Tento prístup z viacerých perspektív pomáha študentom riešiť sociálne konflikty, zložité matematické úlohy a pomáha im samostatnejšie zvládať každodenné situácie bez intervencie dospelých a dodáva sebadôveru.

16 lekcí  |  Určené pre žiakov vo veku od 6-7 rokov

          Pokročilé

          stratégie učenia

 

Projekt Pokročilé stratégie učenia predstavuje študentom nástroje na rozvoj myslenia, ktoré ich motivujú a urýchľujú proces učenia. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť motiváciu študentov a posilniť ich odhodlanie učiť sa. V rámci tohto projektu študenti spoznávajú a skúmajú svoj vlastný štýl učenia, odhaľujú svoje silné stránky a učia sa, ako ich efektívne využívať pri učení a dosahovaní cieľov.

16 lekcí  |  Určené pre žikovov vo veku od 9-11 rokov

          Osobná

          zodpovednosť

 

Accelium projekt osobná zodpovednosť využíva interaktívny a reflektívny prístup pri učení študentov, ako prijímať chcené aj nechcené dôsledky vlastných činov. V rámci projektu sú študenti konfrontovaní s náročnými hrami na trénovanie mysle. Hry simulujú situácie, v ktorých študentom ide o veľký záväzok a všetky výzvy musia vyriešiť logicky, kreatívne a emocionálne. Študenti precvičujú metódy a praktické nástroje, ktoré rozvíjajú vnímanie osobnej zodpovednosti s dôrazom na zodpovednosť za proces učenia a jeho výsledky.

16 lekcí  |  Určené pre žiakov vo veku od 7-9 rokov

          Kreatívne

          myslenie

Projekt Kreatívne myslenie skúma význam kreatívneho myslenia v rôznych oblastiach nášho života. Študenti získajú prehľad, ako sa kreatívne myslenie uplatňuje v jednotlivých školských predmetoch ako aj v každodennom živote. Precvičia si techniky kreatívneho myslenia pri hľadaní nových možností a alternatív a naučia sa, ako sa nebáť ťažkostí a zmien.

16 lekcí  |  Určené pre deti vo veku od 11-14 rokov 

Efektívny

proces učenia

Všetky hodiny Accelium EDU majú jednotnú štruktúru, ktorá garantuje vysoký záujem a efektívny proces pri učení. Vyučovacie hodiny začínajú v triedach, bezproblémovo pokračujú doma, keď žiaci precvičujú online hry a končia rekapituláciou na začiatku nasledujúcej hodiny v škole.

Úvod a upútanie 

Na začiatku je predstavený príbeh, video, alebo výzva, ktorý zachytáva podstatu hlavnej témy danej hodiny. Predstaví sa študijný cieľ. 

Tréning založený na hre 

Študenti pracujú samostatne, v pároch alebo malých skupinách a riešia prvé úlohy v aplikácii Accelium. 

Ukážka

praktického nástroja

Naspäť vo veľkej skupine sa študenti oboznámia s pojmom, stratégiou alebo metódou, ktorá rieši výzvy, s ktorými sa stretli v hre. 

Prenos a využitie poznatkov

Nástroje a pojmy naučené v hre sa aplikujú na každodenné situácie. 

Ďalšie zadania

Študenti dostanú ďalšie zadania a pokračujú s precvičovaním doma, s kamarátmi a rodinou. 

Rekapitulácia 

Na nasledujúcej hodine si celá trieda zanalyzuje predchádzajúcu lekciu a domáce zadania, čím si žiaci ujasňujú

    a rozvíjajú procesy sebareflexie. 

Proces učenia