Metóda ACCELIUM

Jadrom metódy Accelium je presvedčenie, že najefektívnejšie sa učíme prostredníctvom autentického, zaujímavého zážitku, ktorý nás motivuje pokračovať a chcieť viac. Hry presne takéto zážitky prinášajú - sú zábavné, vzrušujúce a vtiahnu nás, pričom myseľ stimulujú rôznymi myšlienakami a dilemami. Navyše, hranie hier podporuje skúmanie bez strachu zo zlyhania a kritiky. Inými slovami, metodika Accelium stimuluje učenie a zároveň efektívne simuluje situácie z reálneho života.

Menu

JEDNODUCHÝ A PRITOM KOMPLEXNÝ

NÁŠ VZDELÁVACÍ PROCES V SKRATKE

Výskumom podložený vzdelávací proces Accelium pozostáva z troch fáz:

1

Hrajte sa

Naučte sa pravidlá strategickej hry a potom sa VEĽA hrajte!

2

Učte sa

Naučte sa metakognitívne modely a stratégie pre efektívnejšie riešenie problémov, rozhodovanie, analýzu a viac.

3

Používajte

Preneste poznatky a stratégie získané počas hry do reálnych osobných a profesionálnych výziev.

V prvej fáze sa účastníci učia jednu z mnohých strategických hier v programe, potom pokračujú v hraní, aby získali prax. Facilitátor vysvetľuje základné herné stratégie a teoretické východiská, pomáha účastníkom rozvíjať ich zručnosti v hraní hry.

V druhej fáze facilitátor používa metakognitívny model na anlýzu priebehu hry a kognitívnych a emocionálnych procesov, ktoré hra spustila. Napríklad - identifikovanie problému a vysporiadanie sa s ním, náročné rozhodnutia, odhaľovanie omylov atď. Účastníci tak získajú efektívne stratégie na zvládanie výziev, s ktorými sa stretli.

V tretej fáze účastníci skúmajú, ako sa rovnaké kognitívne a emocionálne procesy objavujú v bežných každodenných situáciách. Metódy a stratégie používané v hre potom použijú v kontexte skutočných problémov. Týmto spôsobom účastníci uskutočnia prenos poznatkov získaných v hre do ostatných oblastí života - profesionálneho, akademického, spoločenského i osobného.

METÓDA ZLEPŠUJE VIACERÉ ZRUČNOSTI

KOGNITÍVNE

• Riešenie problémov
• Rozhodovanie
• Plánovanie
• Logické myslenie
• Jazykové schopnosti

EMOCIONÁLNE

• Ovládanie emócií
• Oddialenie uspokojenia
• Trpezlivosť, vytrvalosť
• Poučenie zo zlyhania
• Sebadisciplína

SOCIÁLNE

• Tímová práca a spolupráca
• Efektívna komunikácia
• Zvládanie súťaženia/ konkurencie
• Akceptovanie druhých
• Rešpektovanie pravidiel

JASNÝ A MERATEĽNÝ EFEKT

VÝSKUMY, KTORÉ STOJA ZA METÓDOU ACCELIUM

V štúdii z roku 2014 výskumníci z Harvard Business School skúmali účinky reflektívneho myslenia na výkon v plnení pracovných úloh. Realizovali dva laboratórne experimenty kombinované s výskumom v teréne realizovaným vo veľkej indickej spoločnosti. Vedci dospeli k záveru, že "... cielená reflexia získaných skúseností vedie k väčšiemu efektu učenia ako získavanie ďalších skúseností ... jednotlivci, ktorí dostanú čas, aby sa zamysleli nad úlohou, zlepšia svoj výkon vo väčšej miere ako tí, ktorí namiesto uvažovania rovnaký čas strávia precvičovaním".

Účinnosť Metódy Accelium bola overovaná vo viacerých porovnávacích výskumných projektoch, ktoré prevažne uskutočnil profesor Donald Green z Columbia University. Výsledky projektov potvrdili, že Metóda Accelium významne zlepšuje schopnosti myslenia a zručnosti pre každodenný život účastníkov.
 
V jednom projekte testovali hypotézu, že deti sa môžu naučiť abstraktne strategicky myslieť učením sa metakognitívnych modelov a tým, že zažijú aplikáciu týchto modelov v strategických hrách a v každodenných situáciách. V štúdii boli zahrnuté deti vo veku 8 až 12 rokov z rozmanitého socio-ekonomického prostredia. 

 

V prvej fáze výskumu hrali všetky deti online verziu hry "Move IT".  Monitoroval sa ich výkon a pokrok v hre. V druhej fáze sa deti v experimentálnej skupine učili abstraktné modely riešenia problémov a ich analógie v bežnom živote. Následne im ukázali, ako tieto modely použiť v hrách. Deti v kontrolnej skupine sa iba ďalej voľne hrali. V tretej fáze sa všetky deti naučili novú hru "Ping Wins". Obidve skupiny dostali rovnaké pokyny. 
 

Výsledky ukazujú, že deti v experimentálnej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou významne zlepšili svoje úrovne výkonu, napriek tomu, že deti v kontrolnej skupine mali k dispozícii viac času na hranie hier.  Pozoruhodné je, že experimentálna skupina dosiahla podstatne vyššie výsledky aj v tretej fáze. V skutočnosti sa rozdiel medzi skupinami medzi druhou a treťou fázou zväčšil.

Metóda Accelium a riešenie problémov

Miera úspešnosti v testoch riešenia problémov

Výsledky pred experimentom

Priebežné výsledky

Konečné výsledky

Kontrolná skupina (štandardné metódy)

Experimentálna skupina (metóda Accelium)

Vedci dospeli k záveru, že:

1. Modely riešenia problémov metódy Accelium významne zlepšili zručnosti strategického myslenia u detí 
2.  Deti, ktoré sa naučili abstraktné modely metódy Accelium, uspeli pri prenose týchto vedomostí do nových oblastí.

Druhý výskumný projekt vedený Profesorom Donaldom Greenom z Univerzity Yale testoval hypotézu, že štúdium stratégií a konceptov myslenia Accelium zlepšuje u detí „jazyk myslenia“.


Na začiatku štúdie, sa vyhodnotil "jazyk myslenia" u detí pomocou zoznamu "pojmov myslenia": všetci študenti museli vybrať najvhodnejšiu definíciu rôznych pojmov: rozhodovanie, cieľ, plánovanie, problém, proces. Experimentálna skupina – cielene zložená z detí, ktorých školské schopnosti boli hodnotené ako slabé - absolvovala počas 3 mesiacov každý týždeň lekciu metódy Accelium. Počas tohto času hrala kontrolná skupina tie isté strategické hry, avšak bez reflektívnej diskusie po skončení hry - kľúčovej časti metódy Acellium.
Následne bol opäť hodnotený "slovník myslenia" oboch skupín. 

Metóda Accelium a lingvistické zručnosti

Miera úspešnosti v testoch "jazyka myslenia"

Pred začiatkom experimentu

Po trojmesačnom období

Kontrolná skupina (štandardné metódy)

Experimentálna skupina (metóda Accelium)

Tri najdôležitejšie závery tohto výskumného projektu sú:

1. Učenie pojmov z oblasti stratégie a myslenia metódy Accelium, obohacuje a rozvíja "jazyk myselnia" u detí a významne zlepšuje ich jazykové zručnosti.

2. U detí, ktoré iba hrali hry na rozvoj myslenia, došlo k zlepšeniu "jazyka myslenia", avšak v menšej miere ako u detí, ktoré sa zúčasňovali na reflektívnej diskusii po hre Accelium.

3.  Metóda Accelium je obzvlášť účinná u detí so slabými študijnými výsledkami. Profesor Green metaforicky označil metódu Accelium ako jednu z tých, ktoré "odhaľujú surové diamanty a potom ich leštia, pomáhajú im rásť".

“Na základe týchto výsledkov rozhodne odporúčam pokračovanie a rozvoj tejto línie experimentov. Otázka, ako zlepšiť schopnosti strategického myslenia, dosiaľ unikala pozornosti vedcov. Tento výskumný projekt sľubuje dôležité a užitočné prípevky k súčasným poznatkom.

Zistenia doterajších štúdií ukazujú silný pozitívny vplyv metódy Accelium na študijné výsledky detí všeobecne, ako aj špeciálne v oblasti rozvoja matematických a jazykových zručností. V najbližších rokoch plánujeme ďalšie výskumné projekty na hodnotenie a rozširovanie metódy Accelium."

Professor Donald Green, Columbia University (predtým Yale), USA

3 PILIERE UČENIA

FILOZOFIA METÓDY

1. Strategické hry

Vo svojej podstate sú všetky hry simuláciou niektorých aspektov reality. Skúsenosť z hrania dokáže vytvoriť fascinujúci a podnetný úvod do akejkoľvek témy a priniesť uvedomenie rôznych dilem prostredníctvom reálneho zážitku na rozdiel od teoretickej informácie. Aby účastníci uspeli v hre, musia precvičovať a rozvíjať rôzne zručnosti myslenia ako riešenie problémov, rozhodovanie, adaptívne myslenie, analýza a dedukcia.

2. Metakognitívne modely

Keď účastníci získajú základnú zručnosť v hre, metodika im ponúkne nástroje a modely, ktoré im umožnia hlbšie porozumenie a posunúť sa od prostého vnímania problému k holistickému, komplexnému a efektívnemu pohľadu.  Modely a stratégie naučené v kontexte hry sú všeobecne platné a dajú sa efektívne uplatniť v rôznych každodenných situáciách.

3. Sprostredkovanie učenia a transfer vedomostí

Sprostredkované učenie umožňuje účastníkom zamyslieť sa nad vlastnou skúsenosťou a povzbudí ich, aby kriticky analyzovali svoje kroky. Analýzou a interpretáciou svojich skúseností získavajú hlbší a živší vhľad do svojich kognitívnych vzorcov a identifikujú príležitosti pre zmenu a zlepšenie. Sprostredkovanie umožní účastníkom preniesť postrehy z kontextu hry do každodenného života, čo vedie k významnému osobnému rastu.