METODA  ACCELIUM

Podstatou metody Accelium je přesvědčení, že nejefektivněji se učíme prostřednictvím autentického, přitažlivého zážitku, který nás motivuje chtít víc. Hry přinášejí přesně takové zážitky - jsou zábavné, vzrušující a vtáhnou nás, přičemž stimulují misl různými myšlenkami a dilematy. Navíc hraní her podporuje zkoumání bez strachu ze selhání a kritiky. Jinými slovy: metodika Accelium stimuluje učení a zároveň efektivně simuluje situace z reálného života.

Menu

JEDNODUCHÉ A PŘESTO DŮKLADNÉ

NÁŠ VZDĚLÁVACÍ PROCES VE ZKRATCE

Výzkumem podložený vzdělávací proces Accelium

1

Hrajte se

Naučte se pravidla strategické hry a pak se VELMI hrajte

2

Učte se

Naučte se metakognitivní modely a strategie pro efektivní  řešení problémů, rozhodování, analýzu a další

3

Používejte

Přenášejte vhledy a strategie naučené ze zkušeností získaných během hry do reálných osobních a profesních  výzev

V první fázi sa účastníci učí jednu z mnohých strategických her programu, potom pokračují v hraní, aby získali praxi. Facilitátor vysvětluje základní herní strategie a teoretická východiska, pomáhá účastníkům rozvíjet jejich dovednosti i v hraní hry.

Ve druhé fázi facilitátor používá metakognitivní model pro anlýzu průběhu hry a kognitivních a emocionálních procesů, které hra spustila. Například - identifikování problému a vypořádání se s ním, učinění náročného rozhodnutí, odhalování omylů atd. Účastníci tak získají efektivní strategie pro zvládání výzev, se kterými se setkali.

V třetí fázi účastníci zkoumají, jak sa stejné kognitivní a emocionální procesy projevují v běžných každodenních situacích. Metody a strategie používané ve hře potom použijí v kontextu skutečných problémů. Tímto způsobem účastníci uskutečňují přenos poznatků získaných při hře do ostatních oblastí života - profesionálního, akademického,  společenského i osobního.

METODA ZLEPŠUJE VÍCERO DOVEDNOSTÍ

KOGNITIVNÍ

• Řešení problémů
• Rozhodování
• Plánování
• Logické myšlení
• Jazykové schopnosti

EMOČNÍ

• Ovládání emocí
• Oddalování uspokojení
• Trpělivost, vytrvalost
• Trpělivost, vytrvalost
• Sebedisciplína

SOCIÁLNÍ

• Týmová práce a spolupráce
• Efektivní komunikace
• Zvládání soutěžení/konkurence
• Akceptování druhých
• Respektování pravidel

JASNÝ A MĚŘITELNÝ EFEKT

VÝZKUMY, O NĚŽ SE OPÍRÁ METODA Accelium

Ve studii z roku 2014 výzkumníci z Harvard Business School zkoumali účinky reflektivního myšlení na výkon při plnění pracovních úkolů. Realizovali dva laboratorní experimenty kombinované s výzkumem v terénu uskutečněném ve velké indické společnosti. Vědci dospěli k závěru, že "... cílená reflexe získaných zkušeností vede k většímu efektu učení než získávání dalších skušeností ... jednotlivci, kteří dostanou čas, aby se zamysleli nad úlohou, zlepší svůj výkon vo větší míře než ti, kteří namísto uvažování stráví stejný čas procvičováním".

Účinnost metody Accelium byla ověřovaná ve vícerých porovnávacích výzkumných projektech, ktoré převážně uskutečnil profesor Donald Green z Columbijské univerzity. Výsledky projektů potvrdily, že metoda Accelium významně zlepšuje schopnosti myšlení a dovednosti pro každodenní život účastníků.

 
V jednom projektu testovali hypotézu, že děti se mohou naučit abstraktně strategicky myslet učením sa metakognitivních modeloů a tím, že zažijí aplikaci těchto modeloů ve strategických hrách a v každodenních situacích. Ve studii byly zahrnuté deti ve věku 8 až 12 let z rozmanitého socio-ekonomického prostředí.


V první fázi výzkumu hrály všechny děti online verzi hry "Move IT".  Monitoroval sa jejich výkon a pokrok ve hře. V druhé fázi se děti v experimentální skupině učily abstraktní modely řešení problémů a jejich analogií v bežném životě. Následně jim ukázali, jak tyto modely použít ve hrách. Děti v kontrolní skupině se jen dál volně hrály. V třetí fázi se všechny děti naučily novou hru "Ping Wins". Obě skupiny dostaly stejné pokyny.

Výsledky ukazují, že děti v experimentální skupině v porovnání s kontrolní skupinou významně zlepšily své úrovně výkonu navzdory tomu tomu, že děti v kontrolní skupině měly k dispozici vícec času na hraní her.  Pozoruhodné je, že experimentální skupina dosáhla podstatně vyšší výsledky i ve třetí fází. Ve skutečnosti se rozdíl mezi skupinami mezi druhou a třetí fází zvětšil.

Metoda Accelium a řešení problémů

Míra úspěšnosti v testech řešení problémů

Výsledky před experimentem

Průběžné výsledky

Konečné výsledky

Kontrolní skupina (standní metody)

Experimentální skupina (metoda Accelium)

Vědci dospěli k závěru, že:

1. Modely řešení problémů metody Accelium významně zlepšily dovednosti strategického myšlení u dětí 
2. Děti, které se naučily abstraktní modely metody Accelium, uspěly při přenosu těchto vědomostí do nových oblastí.

Druhý výzkumný projekt vedený Profesorem Donaldem Greenem z Univerzity Yale testoval hypotézu, že studium strategií a konceptů myšlení Accelium zlepšuje u dětí „jazyk myšlení“.


Na začátku studie, se vyhodnotil "jazyk myšlení" u dětí pomocí seznamu "pojmů myšlení": všichni studenti museli vybrat nejvhodnejší definici různých pojmů: rozhodování, cíl, plánování, problém, proces. Experimentální skupina – cíleně složená z dětí, jejichž školní schopnosti byly hodnceny jako slabé - absolvovala během 3 měsíců každý týden lekci metody Accelium. Během tohoto času hrála kontrolní skupina  strategické hry, avšak bez reflektivní diskuze po ukončení hry - klíčové části metody Acellium.
Následně byl opět hodnocen "slovník myšlení" obou skupin. 

Metoda Accelium a lingvistické dovednosti

Míra úspěšnosti v testech "jazyka myšlení"

Před začátkem experimentu 

Po tříměsíčním období

Kontrolní skupina (standní metody)

Experimentální skupina (metoda Accelium)

Tři nejdůležitější závěry tohto výzkumného projektu jsou:

1. Učení pojmů z oblasti strategie a myšlení metody Accelium obohacuje a rozvíjí "jazyk myšlení" u dětí a významně zlepšuje jejich jazykové dovednosti.

2. U dětí, které jen hrály hry na rozvoj myšlení, došlo ke zlepšení "jazyka myšlení", avšak v menší míře jako u dětí, které sa zúčastňovaly reflektivní diskuze po hře Accelium.

3. Metoda Accelium je obzvláště účinná u dětí se slabými studijními výsledky. Profesor Green metaforicky označil metodu Accelium za jako jednu z těch, které "odhalují surové diamanty, a potom je leští, pomáhají jim růsť".

“Na základě těchto výsledkoů rozhodně doporučuji pokračování a rozvoj této linie experimentů. Otázka, jak zlepšit schopnosti strategického myšlení, doposud unikala pozornosti vědců. Tento výzkumný projekt slibuje důležité a užitečné příspěvky k současným poznatkům.

Zjištění, která vyplývají z dosavadních  studií ukazují na silný pozitivní vlyv metody Accelium na studijní výsledky dětí všeobecně, jakož i speciálně v oblasti rozvoje matematických a jazykových dovedností. V nejbližších letech plánujeme další výskumné projekty na hodnocení a rozšiřování metody Accelium.”

Professor Donald Green, Columbia University (dříve Yale), USA

3 PILÍŘE UČENÍ

FILOSOFICKÉ VÝCHODISKO METODY

1. Strategické hry

Vo své podstatě jsou všechny hry simulací některých aspektů reality. Zkušenost z hraní dokáže vytvořit fascinující a podnětný úvod do jakéhokoliv tématu a umožňuje uvědomování si různých dilemat prostřednictvím reálného zážitku na rozdíl od teoretické informace. Aby účastníci uspěli ve hře, musí procvičovat a rozvíjet různé dovednosti myšlení jako jsou řešení problémů, rozhodování, adptivní myšlení, analýza a dedukce.

2. Metakognitivní modely

Kdyžúčastníci získají základní herní dovednosti, metodika jim nabídne nástroje a modely, které jim umožní hlubší porozumění a posun od prostého vnímání problému k více holistickému, komplexnímu a efektivnímu pohledu.  Modely a strategie naučené v kontextu hry  jsou všeobecně platné a dají sa efektivně využít v různých každodenních situacích.

3. Zprostředkování učení a transfer vědomostí

Zprostředkované učení umožňuje účastníkům zamyslet se nad vlastní zkušeností a povzbuzuje je, aby kriticky analyzovali své kroky. Analýzou a interpretací svých zkušeností získavají hlubší a živější přístup ke svým kognitivním vzorcům a identifikují příležitosti ke změně a zlepšení. Zprostředkování umožní účastníkům přenést vhledy z kontextu hry do reálného světa, což vede k významnému osobnímu růstu.