top of page
444444455555555555.png

JASNÝ,
MERATEĽNÝ EFEKT

Výskum, ktorý stojí 
za Metódou Accelium

bgbig03-3.png

Aktuálny stav
hodnotenia založeného na hre

Záujem o použitie hodnotenia založeného na hre na meranie úrovne kľúčových kompetencií stále rastie!

Hodnotenie založené na hre je lákavé, pretože sa snažíme zmeniť niečo, čo môže byť stresujúce a zdĺhavé, na niečo zábavné a pútavé.

Accelium predstavuje rámec na meranie vedomostí, zručností, schopností a ďalších ľudských vlastností pomocou strategických a logických hier.

Stiahnite si dokument a zistite, čo je hodnotenia založené na hre a ako pomáha organizáciám i školám.

Výskum profesora Donalda Greena

o účinnosti Metódy Accelium

Účinnosť Metódy Accelium bola overovaná vo viacerých porovnávacích výskumných projektoch, ktoré prevažne uskutočnil profesor Donald Green z Columbia University. Výsledky projektov potvrdili, že Metóda Accelium významne zlepšuje schopnosti myslenia a zručnosti účastníkov testovania potrebné pre každodenný život.
 
V jednom projekte testovali hypotézu, že deti sa môžu naučiť abstraktne strategicky myslieť učením sa metakognitívnych modelov a tým, že zažijú aplikáciu týchto modelov v strategických hrách a v každodenných situáciách. V štúdii boli zahrnuté deti vo veku 8 až 12 rokov z rozmanitého socio-ekonomického prostredia.

IV prvej fáze výskumu hrali všetky deti online verziu hry "Move IT".  Monitoroval sa ich výkon a pokrok v hre. V druhej fáze sa deti v experimentálnej skupine učili abstraktné modely riešenia problémov a ich analógie v bežnom živote. Následne im ukázali, ako tieto modely použiť v hrách. Deti v kontrolnej skupine sa iba ďalej voľne hrali. V tretej fáze sa všetky deti naučili novú hru "Ping Wins". Obidve skupiny dostali rovnaké pokyny. 


Výsledky ukazujú, že deti v experimentálnej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou významne zlepšili svoju úroveň výkonu, napriek tomu, že deti v kontrolnej skupine mali k dispozícii viac času na hranie hier.  Pozoruhodné je, že experimentálna skupina dosiahla podstatne lepšie výsledky aj v tretej fáze. V skutočnosti sa rozdiel medzi skupinami medzi druhou a treťou fázou zväčšil.

Metóda Accelium a riešenie problémov

Problem Solving graph.png

Konečné výsledky

Priebežné výsledky

Miera úspešnosti v testoch na riešenie problémov

Výsledky pred experimentom

Kontrolná skupina

(štandardné metódy)

Control Group

(standard methods)

Vedci dospeli k záveru, že:

1.  Modely riešenia problémov metódy Accelium významne zlepšili strategické myslenie u detí.

2. Deti, ktoré sa naučili abstraktné modely metódy Accelium, uspeli pri prenose týchto vedomostí do nových oblastí.

Druhý výskumný projekt pod vedením Profesorom Donaldom Greenom z Univerzity Yale testoval hypotézu, že štúdium stratégií a konceptov myslenia Accelium zlepšuje u detí „jazyk myslenia“.

 

Na začiatku štúdie, sa vyhodnotil „jazyk myslenia" u detí pomocou zoznamu „pojmov myslenia". Všetci žiaci museli vybrať najvhodnejšiu definíciu rôznych pojmov: rozhodovanie, cieľ, plánovanie, problém, proces. Experimentálna skupina – cielene zložená z detí, ktorých školské schopnosti boli hodnotené ako slabé - absolvovala počas 3 mesiacov každý týždeň lekciu metódy Accelium. Počas tohto času hrala kontrolná skupina tie isté strategické hry, avšak bez reflektívnej diskusie po skončení hry - kľúčovej časti metódy Acellium.
Následne bol opäť hodnotený „slovník myslenia" oboch skupín. 

Metóda Accelium a lingvistické zručnosti

linguistic skills graph.png

Po trojmesačnom období

Miera úspešnosti v testoch „jazyka myslenia"

Pred začiatkom experimentu

Experimentálna skupina

(metóda Accelium)

Kontrolná skupina (štandardné metódy)

Tri najdôležitejšie závery tohto výskumného projektu sú:

1. Učenie pojmov z oblasti stratégie a myslenia metódy Accelium, obohacuje a rozvíja „jazyk myslenia" u detí a významne zlepšuje ich jazykové zručnosti.

2. U detí, ktoré iba hrali hry na rozvoj myslenia, došlo k zlepšeniu „jazyka myslenia", avšak v menšej miere ako u detí, ktoré sa zúčastňovali na reflektívnej diskusii po hre Accelium.

 

3. Metóda Accelium je obzvlášť účinná u detí so slabými študijnými výsledkami. Profesor Green metaforicky označil metódu Accelium ako jednu z tých, ktoré „odhaľujú surové diamanty a potom ich leštia, pomáhajú im rásť".

bgbig03-b20.png
Donald Green.jpg

„Na základe týchto výsledkov rozhodne odporúčam pokračovanie a rozvoj tejto línie experimentov. Otázka, ako zlepšiť schopnosti strategického myslenia, dosiaľ unikala pozornosti vedcov. Tento výskumný projekt sľubuje dôležité a užitočné príspevky k súčasným poznatkom.


Zistenia doterajších štúdií ukazujú silný pozitívny vplyv metódy Accelium na študijné výsledky detí všeobecne, ako aj špeciálne v oblasti rozvoja matematických a jazykových zručností. V najbližších rokoch plánujeme ďalšie výskumné projekty na hodnotenie a rozširovanie metódy Accelium."

Profesor Donald Green, Columbia University (predtým Yale), USA

International Research.png

Medzinárodné výskumy

Akademické a motivačné účinky metódy Accelium skúmali prominentné univerzity  a výskumné ústavy na celom svete.

International Research.png
Hlavné zistenia
Inštitúcia
Rok

Žiaci základnej školy, ktorí sa zúčastnili kurzu Accelium, zlepšili svoj „jazyk myslenia“, založený na transfere znalostí a použití strategického myslenia.

University of Nothumbria

University of Nothumbria.jpg

1999-2003

Kurz Accelium preukázateľne zlepšil výsledky žiakov 3. ročníka  v štandardizovaných testoch matematiky a jazykov.

University of Yale

University of Yale.jpg

2002-2004

Žiaci 5. ročníka, ktorí absolvovali kurz metódou Accelium, zlepšili výsledky v testoch z matematiky, portugalčiny  a prírodných vied. Učitelia ocenili aj pozitívny dopad na osobnostný rozvoj.

INADE institute, Brazília

INADE institute, Brazil.jpg

2009-2014

Žiaci zlepšili kognitívne, emocionálne a etické zručnosti. Väčšina žiakov sa cíti byť lepšie pripravená zvládať nečakané problémy. Učitelia cítia, že sa zlepšili komunikačné zručnosti a tvorivé myslenie.

University of Istanbul

University of Istanbul.jpg

2013-2014

Žiaci 2. a 4. ročníka ZŠ, ktorí sa zúčastnili kurzu metódou Accelium, ukázali lepšiu kontrolu nad impulzívnym riešením a väčšiu reflexiu v scenároch zameraných na riešenie problémov. Ich riešenia boli proaktívnejšie, premyslenejšie a lepšie zdôvodnené.

Sapienza of Rome

Sapienza of Rome.jpg

2014-2016

Pic12b.png
Pic12f.png

Vzdelávanie založené
na hre kdekoľvek
a kedykoľvek

Zistite viac o technológii Accelium

bottom of page